خط تولید نوشابه کوشش کاران

خط تولید شامل دستگاه های:

فیلر تری بلوک

مدل 24/32/8

ظرفیت: 5.000 بطری یک و نیم لیتری در ساعت

سال ساخت: 1390

میکسر:

ساخت شرکت کوشش کاران

ظرفیت 12000 لیتر

سال ساخت: 1390

لیبل زن:

ساخت شرکت کوشش کاران

سال ساخت: 1390

شیرینگ اورلپ :

ساخت شرکت کوشش کاران

سال ساخت: 1390