راه اندازی خط تولید آب معدنی

راه اندازی خط تولید آب معدنی

شرکت فلات قاره بعنوان یکی از مجموعه های

تامین کننده خطوط تولید و ماشین آلات صنایع آشامیدنی از اروپا می باشد

خط تولید آب معدنی خط تولید ماءالشعیر خط تولید دوغ

خط تولید نوشابه خط تولید آب میوه

ماشین آلات آب معدنی ماشین آلات ماءالشعیر

ماشین آلات آب میوه ماشین آلات دوغ

ماشین آلات بسته بندی آب معدنی ماشین آلات بسته بندی ماءالشعیر

شرکت چینی شنژن گانتن آرزوی آینده ای روشن و موفقی دارد

پس این شروع. کاملاً بسوی موفقیت گام برداشت:

این شرکت از سال 2013 نرخ رشد چشمگیری را داشته است

یعنی بیش از 30 درصد در سال

این موضوع همچنین در باعث افزایش

سرمایه گذاری شده توسط شرکت شنژن گانتن

به مجموعه بطری های جدید تبدیل شد.

تنها در دو سال گذشته ، شنژن گانتن نه خط Krones را نصب كرد

كه قرار است تا پایان سال 2016 نیز شش مورد دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

سپس این شركت در مجموع 21 خط كامل خواهد داشت.

The legend of a lucky spring which grants the person drinking from it three wishes

there could hardly be a better marketing strategy for a water bottler

wouldn’t you agree Should the Chinese Shenzhen Ganten company have wished for a successful future

then this wish has quite obviously been granted:

the company has recorded impressive growth rates since 2013

of over 30 per cent a year.

This is also reflected in the capital expenditure that the firm has channelled into new bottling kit.

In the past two years alone

Shenzhen Ganten installed nine Krones lines

with another six scheduled to go into operation by the end of 2016.

The firm will then be running a total of 21 complete lines from Krones

plus nine lines partially equipped by Krones.