آب معدنی و آب شرب بعنوان يکی از نيازهای اساسی روزمره انسان و استمرار حيات ميباشد . ميزان نياز روزمره هر فرد ۱ تا ۲ ليتر ميباشد که بستگی به شرايط آب و هوايی و سن و سال دارد . استفاده از آب آشاميدنی سالم و گوارا يکی از مهمترين فاکتورهای مصرف آب ميباشد که از ساليان بسيار دور به آن توجه شده است .

منشا حدود ۸۰٪ از بيماريهای انسان عدم دسترسی به آب سالم است . ۷۵٪ از مردم جهان سوم از امکانات آب برای مصارف بهداشتی محرومند بنابر اين زمان اين تصور نادرست که آب سالم به هر ميزان که مورد نياز باشد به وفور در دسترس است ديگر سپری شده است واقعيت آن است که آب سالم و گوارا کمياب و گرانبها ميباشد آلودگيها با ايجاد تغييرات نامطلوب در خواص فيزيکی ، شيميايی و بيولوژيکی کيفيت آب را تنزل ميدهند و در مراحلی آب را از حيطه انتقاع ساقط مينمايند .

برخی از آلودگی ها زوال پذيرند و به آسانی تجزيه و يا تقليل داده ميشوند نظير مواد زائد کشاورزی و حيوانی و فاضلابهای انسانی بعضی از آلاينده ها نيز انحطاط ناپذيرند مانند جيوه و سرب و برخی از ترکيبات پلاستيکها که از افزايش آنها در آب بايد جدا جلوگيری شود .

بررسی اجمالی تکنولوژی توليد آب معدنی
آماده سازی و سالمسازی و پر کردن آب معدنی 

توليد ظروف مورد نياز جهت بسته بندی آب .

فيلتراسيون

با انجام عمل انعقاد ته نشين سازی مواد معلق آب برای اکثر مصارف صنعتی مناسب ميشود . چنانچه آب برای آشاميدن – استفاده در ديگهای بخار – برج های خنک کننده مصرف شوند بايد مواد معلق آن را جدا کرد . ميتوان اين مواد معلق را با عبور دادن آب از فيلترهايی با درجه تخلخل متوسط فيلتر شنی عبور داد .
شن کواترز – شن سيليس – زغال آنتراسيت – کلسيت – مگنتيت يا ساير مواد ممکن است برای فيلترها مورد استفاده قرار گيرد . معمولا در صنايع شنی – سيليس و انتراسيت بيشتر مصرف دارد

1) رديف کردن بطري :

طي اين مرحله بطري هاي خالي جهت هدايت به دستگاه فيلتر به صورت دستي و يا ماشيني رديف مي گردند. در صورتي که اين عمليات دستي انجام گيرد توسط نيروي انساني بطري هاي خالي بر روي نوار نقاله انتقال بطري خالي قرار داده مي شود در اين روش ماشيني با استفاده از يک دستگاه بطري به صورت خودکار بر روي نوار نقاله مربوطه قرار گرفته و توسط يک نوار نقاله بادي به طرف دستگاه پر کن هدايت مي گردند.

2) شستشو بطري پر کردن و دربندي

طي اين مرحله بطري ها توسط يک دستگاه روتاري شستشو مي گردند و سپس بطري ها جهت پر شدن به دستگاه پرکن هدايت شده و بعد از عمليات پر شدن بطري توسط يک دستگاه در بندروتايي دربندي مي گردند.


3) برچسب زني :

بطريها پر و دربندي شده توسط يک نوار نقاله به اين دستگاه هدايت شده و برچسب زده مي شود. اين مرحله نيز صرف نظر از نوع ماشين آلات انتخابي و ميزان اتوماسيون آن داراي مکانيسم کار يکسان مي باشد.

) چاپ مشخصات توليد
در اين مرحله بطري ها ضمن عبور از يک دستگاه اطلاعات مورد نياز از قبيل تاريخ توليد، تاريخ انقضاء و ساير اطلاعات مورد نياز بر روي قسمتي از بطري و يا درب آن چاپ مي نمايد..

5) شيرينگ پک

طي اين مرحله بطريها در رديف هاي مورد نظر که معمولا 3*2 تايي مي باشند شيرينگ مي گردند اين ماشين آلات نيز صرف نظر از نوع و اتوماسيون آن همگي داراي مکانيسم يکساني مي باشند


در نهايت پس از برچسب خوردن بطري ها بصورت 6 تايي بسته بندي مي شوند . در بسته بندي نهايي هربسته با استفاده از فيلم شيرينک بسته بندي مي شود . فيلم شيرينک فيلمي از جنس پلاستيک با جهت يافتگي معين است که پس از عمليات چاپ به صورت تيوپ درآمده و بر روي بسته بنديها قرار گرفته و پس از ورود به داخل تونل شيرينک با کمي حرارت جمع مي شود و تمام محيط آنرا مي پوشانند . در بسته بندي مقدار فيلم شيرينک بايدهميشه 10 % بزرگتر از اندازه ظرف مورد نظر باشد.

نمونه یک خط تولید و بسته بندی کامل