فرآیند تولید ماءالشعیر

فرآیند تولید ماءالشعیر

کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده

این محصول در کشورهاي مختلفی همچون استرالیا، روسیه و کشورهاي تازه استقلال یافته تولید ومصرف می شود.

مصرف این محصول در کشور های اروپایی و آمریکایی در حد بسیار بالایی
قرار دارد و گاهی به دلیل ناکافی بودن آب شرب در کشورهاي مذکور و بدلیل چرخش آب آشامیدنی و تصفیه آن،

از آبجو بعنوان نوشیدنی جهت عطش و به جاي آب آشامیدنی استفاده میشود.

مصرف کشورهاي اروپایی و امریکایی معمولاً از نوع الکل دار می باشد

که قابل مقایسه با مصارف ایران نخواهد بود ( شایان ذکر است که درکشورهاي اروپایی و آمریکا ماءالشعیر (آبجوي بدون الکل )

به سرعت جایگزین آبجوي الکل دار گردیده

و دلیل آن سالم بودن و قابل استفاده بودن ماءالشعیر در هر زمان ومکان و  اینکه تمامی خواص آبجو را نیز در بر دارد .

کشورهاي حاشیه خلیج فارس نیز هر سال مقادیر بسیار زیادي ماءالشعیر وارد می کنند

و حتی برخی از آنهامثل امارات متحده عربی نقش واسطه را در خرید و فروش ماءالشعیر بر عهده دارد .

شرایط صادرات

در چند سال اخیر به علت ایجاد برخی تنوعات در محصولات کارخانه اي داخلی و نیز استفاده از آنزیم هاو

تولید محصولاتی نظیر دلستر، و تولید ماءالشعیر در قوطی ها وبطور کلی برخی پیشرفتهاي صنعت بسته بندي ،

صادرات این محصول مجددا آغاز که صدور محصول به کشورهاي حاشیه خلیج فارس نظیر عربستان و عراق و افغانستان باعث افزایش صادرات گردید.
لازم به ذکراست محصولات کشورهاي اروپایی و آسیایی دیگر ، توانسته اند بازار مطلوبی را در کشورهاي منطقه بدست آورند

و به خاطر اینکه این محصولات به وفور و بسیار بیشتر از محصولات ایرانی چه به لحاظ کمی و کیفی در کشورهاي هدف وجود دارد

لذا جهت باز کردن فضاي بیشتر بازار در بخش صادرات نیازمند به حضور مؤثرتر در این کشورها از هر دو جنبه مذکور هستیم .