نام کالا

تولید کننده

کمترین قیمت

میانگین قیمت

بیشترین قیمت

عرضه تنقیمت پایه

تقاضا تن

حجم معامله تن

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781

پتروشیمی تندگویان

34.158

34.158

34.158

1210

31.053

17578

1210

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732

پتروشیمی تندگویان

33.140

33.140

33.140

77

30.128

2585

77

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821

پتروشیمی تندگویان

35.299

35.443

35.852

1452

32.593

3663

1452

آمار معاملات فیزیکی پتروشیمی در بورس کالای ایران

 

www.falateghareh.com

22211451 21 98+