نام کالا

تولید کننده

کمترین قیمتمیانگین قیمتبیشترین قیمتعرضه تنقیمت پایهتقاضا تنحجم معامله تن
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان40.67640.67640.67639636.9797964396
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان40.67640.67640.67641836.9797865418
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویان42.69442.69442.69444038.8134059440
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825

پتروشیمی تندگویان41.12341.43441.89960538.8131815605
پلی اتیلن ترفتالات بطری  BG825

 

پتروشیمی تندگویان41.50041.95542.694200238.81348402002