نام کالا نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال)قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)بیشترین قیمت (ریال)عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)   
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی38,56639,03040,300121037,51231351210   
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی39,37239,37239,372136439,372770506   
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 نقدی39,70339,70339,70374839,7032222 
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 نقدی38,11138,55538,8887737,51214377   
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی (مچینگ)39,37239,37239,372039,3729999