نام کالانوع قراردادکمترین قیمت (ریال)قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)بیشترین قیمت (ریال)عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)ارزش معامله (هزارریال)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781نقدی37,32737,64438,333187036,6562651187070,393,881
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825نقدی38,47438,47438,474246438,4741639100138,512,472
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825نقدی (مچینگ)38,47438,47438,474038,4742532539,733,922
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845نقدی   72638,7970000