دستگاه تولید بطری دست دوم

دستگاه تولید بطری دست دوم

قالب سازی Blow (قالب سازی BrE) یک فرایند خاص تولید است که با استفاده از آن قطعات پلاستیکی توخالی تشکیل شده و می توانند به یکدیگر بپیوندند.

همچنین برای تشکیل بطری های شیشه ای یا سایر شکل های توخالی استفاده می شود.

به طور کلی ، سه نوع اصلی از قالب سازی وجود دارد:

قالب ضربه ای با فشار اکستروژن ، قالب گیری ضربه ای تزریقی و قالب گیری ضربه ای کششی تزریق.

فرآیند قالب گیری ضربه با ذوب شدن پلاستیک و تشکیل آن به داخل یک پاریسون یا در صورت تزریق و قالب گیری ضربات کششی تزریق (ISB) ،

پیش فرض انجام می شود. پاریسون یک قطعه پلاستیکی مانند لوله است

که سوراخی در یک انتهای آن وجود دارد که می تواند هوای فشرده شده را طی کند.

پارسون سپس درون قالب ریخته می شود و هوا در آن دمیده می شود.

فشار هوا سپس پلاستیک را بیرون می کشد تا با قالب مطابقت داشته باشد.

پس از خنک شدن و سخت شدن پلاستیک قالب باز می شود و قسمت خارج می شود.

هزینه قطعات قالب ریزی شده ضربه بالاتر از قطعات قالب تزریقی اما پایین تر از قطعات قالب چرخشی است.

اصل فرایند ناشی از ایده شیشه زدن است. Enoch Ferngren و ویلیام Kopitke یک ماشین قالب سازی ضربه تولید کردند

و در سال 1938 آنرا به شرکت امپراتوری هارتفورد فروختند.

مکانیسم های فنی مورد نیاز برای تولید قطعه های بدن توخالی با استفاده از روش دمیدن خیلی زود تاسیس شد.

از آنجا که شیشه بسیار قابل شکست است ، پس از معرفی پلاستیک ، در بعضی موارد از پلاستیک برای جایگزینی شیشه استفاده می شد.

اولین تولید انبوه بطری های پلاستیکی در سال 1939 در آمریکا انجام شد.

آلمان کمی بعد دیرتر با استفاده از این فناوری شروع به کار کرد ،