قيمت ماشین آلات توليد آب معدنى

قيمت ماشین آلات توليد آب معدنى به موارد بسيار زيادى بستگى دارد.

١- ظرفيت توليد:

قيمت دستگاه های توليد آب معدنى با توجه به ظرفيت توليد قيمت متفاوتى دارند چرا كه ظرفيت توليد نوع دستگاه ها را مشخص ميكنند.

ظرفيت توليد خط توليد آب معدنى در ماشين هاى ساخت داخل كشور

اصولا از ٥ هزار بطرى ١.٥٠٠ سى سى و حداكثر تا ١٠.٠٠٠ بطرى درساعت مى توان تهيه كرد.

براى ظرفيت هاى بالاتر مى بايست سراغ ماشين هاى اروپايى رفت خطوط توليد آب معدنى اروپايى

از ١٢.٠٠٠ هزار بطرى در ساعت شروع و تا ٤٥.٠٠٠ هزار بطرى در ساعت در بازار موجود است.

با توجه به توضيحات داده شده در بالا بنا به ظرفيت و نوع خط توليد مى توان گفت

حداقل قيمت خط هاى داخلى حدودا از ٦٠٠ ميليون تومان به بالا شروع مى شود.

در خط توليد هاى اروپايى كف قيمت با توجه به ظرفيت تولید سازنده و امكانات خط توليد از ٢.٥ ميليون يورو به بالا شروع مى شود.

با توجه به نیاز روز بازار و منطقه و رشد روز افزون مصرف آب های بسته بندی

درخواست خرید خطوط تولید آب داخلی و خارجی رشد چشم گیری داشته است.

Water is an inorganictransparenttastelessodorless, and nearly colorless chemical substance,

which is the main constituent of Earth‘s hydrosphere, and the fluids of most living organisms.

It is vital for all known forms of life, even though it provides no calories or organic nutrients.

Its chemical formula is H2O, meaning that each of its molecules contains

one oxygen and two hydrogen atoms, connected by covalent bonds.

Water is the name of the liquid state of H2O at standard ambient temperature and pressure.

It forms precipitation in the form of rain and aerosols in the form of fog.

Clouds are formed from suspended droplets of water and ice, its solid state.

When finely divided, crystalline ice may precipitate in the form of snow.