منطقه مناسب جهت اجراي خط تولید نوشیدنی ها

محل احداث طرح از جمله موارد بسیار مهم در طرح ریزي یک واحد صنعتی است . در تعیین محل احداث طرح ، عواملی چون دسترسی به مواد اولیه و بازار مصرف جهت کاهش هزینه حمل و نقل و نهایتاً قیمت
تمام شده محصول، زمین مورد نیاز کارخانه و امکان توسعه آن در آینده ، دسترسی به نیروي انسانی ومناسب بودن آن از لحاظ تخصص ، تسهیلات ترابري ، انرژي ، ارتباطات ، سیاستهاي دولت از نظر قوانین و
مقررات مربوط به مالیات ، محیط زیست و … مسائل دفاعی و امنیتی و در نهایت شرایط اقلیمی از مهمترین مواردي است که انتظار می رود در تعیین محل طرح اعمال گردد .

جهت ارائه پیشنهاد منطقه مناسب نیاز به کلیه مطالعات زیربنایی و امکان سنجی شامل مطالعات زمین شناسی ، اقلیمی و اکو سیستم ، سفره هاي آبهاي زیرزمینی ( ژئو فیزیک و هیدروژئولوژیک) و زیست محیطی
با اخذ مجوزهاي اولیه می باشد . با توجه به وجود راههاي مناسب دسترسی به منطقه جهت توزیع محصول محل مورد نظر مناطقی در اطراف تهران  پیشنهاد می گردد .

نیروي انسانی مورد نیاز این طرح به سه بخش اصلی تقسیم شده اند که عبارتند از : نیروي انسانی بخش اداري ، بخش غیر مستقیم  و بخش مستقیم تولید .

بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و …

در تمام صنایع و کارخانجات ، تأسیسات مصرفی بعنوان یکی از مهمترین ارکان برپایی و استقرار هرکارخانه و واحد صنعتی مطرح می باشند . این تأسیسات با توجه به پارامترهایی از قبیل تعداد نیروي انسانی،
ماشین آلات تولیدي ، میزان فضاي تولیدي ، میزان فضاي اداري و سایر محوطه هاي کارخانه پیش بینی می گردند. برق مصرفی واحد صنعتی معمولاً شامل برق مصرفی ماشین آلات و  روشنایی قسمت های مختلف آن می باشد که هر یک می بایست به تفکیک محاسبه گردد . برق مصرفی ماشین آلات معمولاً با توجه به شناسنامه ماشین آلات ، کاتالوگ دستگاهها و پروفرمهاي سازنده ماشین آلات محاسبه میشود.

برق مصرفی بخش مالت سازي (120-85 )کیلو وات ساعت به ازاء هر تن محاسبه می گردد.

www.falateghareh.com