خط توليد نوشیدنی دوغ

مقدمه

دوغ فرآورده اي است

كه از مخلوط شدن ماست با آب آشاميدني با يا بدون نمك و افزودن اسانس هاي سبزيجات معطر ازقبيل كاكوتي، نعناع و پونه تهيه مي شود. در اين نوع دوغ ممكن است با توجه شرايط نگهداري و دراثرتخمير طبيعي ناشي از فعاليت ميكروارگانيسم هاي زنده موجود در ماست اوليه توليد گاز شود. از نظرميكروبيولوژيك مي توان گفت كه دوغ حاوي همان ميكروارگانيسم هايي است كه در ماست وجود دارد ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه ميزان اين ميكرو ارگانيسم ها در دوغ كمتر از ماست است.

دوغ علاوه بر مزاياي تغذيه اي، حاوي باكتري هاي مفيدي است كه اثرات زيادي بر سلامت  دستگاه گوارش نظير
استرپتوكوكوس، ترموفيلوس،  لاكتوباسيلوس وولگاريس موجود در اين فرآورده لبني، در دستگاه گوارش جايگزين مي شوند و مي توانند آثار بسيار مفيدي بر سلامت دستگاه گوارش بگذارند.
اين ميكروارگانيسم  هاهمچنين از رشد و تكثير بسياري از باكتري هاي مضر در دستگاه گوارش جلوگيري مي كنند.
دوغ حاوي كلسيم و ساير مواد معدني و ويتامين هاي موجود در ماست ،پروتئين و چربي است ازين رو مي تواند تأمين كننده يك چهارم نياز روزانه بدن به كلسيم و حاوي ويتامين هاي ب 2 و ب 6 و ب 12 وقوي كننده
استخوان ها باشد.البته بايد توجه داشت كه به دليل رقيق شدن ماست ارزش غذايي دوغ كمي كمتر از ماست است بنابراين جايگزين كردن آن به عنوان شير چندان درست نيست اما براي افرادي كه داراي مشكل عدم
تحمل لاكتوز هستند مي تواند مناسب باشد. علت خواب آور بودن دوغ نيز به پروتئين هاي موجود در سرم(تريپتوفان) وبرخي پپتيدهاي موجود درشيربرمي گردد.

دوغ در گذشته

يكي از فرآورد ههاي جانبي كره محسوب مي شد. براي تهيه آن، ابتدا ماست پر چرب را با آب رقيق مي كردند و سپس با استفاده از مشك، چربي آن جدا شده و باقيمانده بعنوان دوغ مصرف
مي شد.امروزه با تغيير در روند توليد كره به لحاظ تكنولوژي، روش توليد دوغ نيز بعنوان نوشيدني تخميري- شيري تغيير يافته است.

توليد صنعتي

دوغ بدون گاز و دوغ گازدار در ايران سابقه اي بيش از چهل سال دارد و با  توجه به نحوه توليد اين فرآورده، مي توان آن را به انواع زير تقسيم كرد:دوغ، دوغ گازدار، دوغ حرارت ديده بدون گاز، دوغ حرارت ديده گازدار.

                                                                                                                                           www.falateghareh.com

خط توليد نوشیدنی دوغ