شرکت پپسی کو

شرکت پپسی کو پپسی کو (PEPSI CO) یک شرکت  آمریکایی چندملیتی است، که