ضرورت و اهمیت نگهداری و تعمیرات

 www.falateghareh.com تعریف نگهداری: مجموعه فعالیتهایی كه بطور مشخص و معمولاً