دستگاه پرکن نوشیدنیهای گازدار

ظرفیت:16.500 ،، سال ساخت:2002